Hotline: 0903 366 318
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0903 366 318 SMS: 0903 366 318
1
Bạn cần hỗ trợ?
85/27 Trần Kế Xương,P7.Q.Phú Nhuận.Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0903 366 318
Mạng xã hội

Thư pháp Việt

TỪ KINH NGHIỆM VIẾT THƯ PHÁP - THƯ PHÁP VIỆT TUYỂN CHỌN SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, UY TÍN.
NHÂN QUẢ GIÀU NGHÈO

.Kinh nhân quả

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế?

Cúi xin đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: ! Lành thay ! Lành thay ! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ".

Tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo.

Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sinh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.

Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng:
Giàu sang đều bởi mạng
Đời trước có tu nhân
Ai thọ trì kinh nầy,
Đời đời hưởng phước lộc.
Thiện nam, tín nữ nghe ta nói:
Suy nhớ kinh Nhân Quả ba đời
Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ,
Phật nói lời Phật chớ chê khinh.
 
1. Đời nay làm quan do nhân gì?
 
Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật
Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa
Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật.
Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình.
Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân.
Đừng bảo làm quan là chuyện dễ,
Không tu phước ấy đến từ đâu?

2. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?

Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

3. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?

Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

4. Có ăn, có mặc do nhân gì?
 
Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.
 
5. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?
 
Kiếp trước một nửa không xả thí.
 
6. Lầu cao nhà lớn do nhân gì?
 
Xưa lên chùa am cúng thí gạo.
 
7. Phước lộc đầy đủ cho nhân gì?
 
Xưa lập chùa am cất nhà mát (1)
 
8. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?
 
Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.
 
9. Thông minh trí tuệ do nhân gì?
 
Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.
 
10. Người thấy vui mừng do nhân gì?
 
Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.
 
11. Chồng vợ bền lâu do nhân gì?
 
Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.
 
12. Cha mẹ song toàn do nhân gì?
 
Đời trước kính trọng người cô độc.
 
13. Không cha mất mẹ do nhân gì?
 
Kiếp trước là người đánh bẫy chim.
 
14. Con cháu đông nhiều do nhân gì?
 
Đời trước mở lồng thả chim thú.
 
15. Nuôi con không được do nhân gì?
 
Xưa sinh con gái dìm cho chết? (2)
 
16. Đời nay không con do nhân gì?
 
Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa.
 
17. Đời nay sống lâu do nhân gì?
 
Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều.
 
18. Đời nay mạng yểu do nhân gì?
 
Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh.
 
19. Đời nay không vợ do nhân gì?
 
Kiếp trước tham mưu gian vợ người.
 
20. Đời nay ở góa do nhân gì?
 
Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.
 
21. Làm thân tôi đòi do nhân gì?
 
Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.
 
22. Đời nay mắt sáng do nhân gì?
 
Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.
 
23. Đời nay đui mù do nhân gì?
 
Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh.
 
24. Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?
 
Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.
 
25. Đời nay câm điếc do nhân gì?
 
Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.
 
26. Đời nay lưng gù cho nhân gì?
 
Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

27. Tay bị cong quẹo do nhân gì?

Đời trước đều là người tạo nghiệp.                   

28. Chân bị co rút do nhân gì?

Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người.

29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì?

Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

30. Đọa làm heo chó do nhân gì?

Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì?

Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

32. Đời nay không bệnh do nhân gì?

Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

33. Hằng bị lao tù do nhân gì?

Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

34. Đời nay chết đói do nhân gì?

Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột

35. Bị thuốc độc chết do nhân gì?

Kiếp trước đăng lưới giết hại cá.

36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì?

Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.

37. Đời nay lùn bé do nhân gì?

Kiếp trước xem kinh để dưới đất. (3)

38. Nay thường thổ huyết do nhân gì?

Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. (4)

39. Đời nay ngu điếc do nhân gì?

Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe.

40. Ghẻ lác phong điên do nhân gì?

Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

41. Thân có mùi hôi do nhân gì?

Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

42. Đời nay chết treo do nhân gì?

Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.

43. Quan, quả, cô độc do nhân gì?

Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

44. Sét đánh lửa thiêu do nhân gì?

Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì?

Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.
Muôn việc mình làm lại mình chịu
Thọ khổ địa ngục oán trách ai?
Đừng nói nhân quả người không thấy.
Xa trả con cháu, gần trả mình.

46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.

Sẽ tin bố thí với trì trai.
Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả.
Đời nầy tu tích để về sau.
Nếu ai hủy báng kinh Nhân Quả
Kiếp sau đọa lạc mất thân người.
Kẻ nào thọ trì kinh Nhân Quả.
Chư Phật, Bồ Tát đều chứng minh.
Kẻ nào biên chép kinh Nhân Quả,
Truyền đời tu học đạo nhà hưng.
Ai mà mang đội kinh Nhân Quả,
Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân.
Nếu người giản nói kinh nhân quả
Đời đời kiếp kiếp được thông minh
Kẻ nào đề xướng kinh Nhân Quả
Đời sau người thấy sinh cung kính.
Người nào ấn tống kinh Nhân Quả.
Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.
Theo Kinh Nhân Quả hỏi đời trước.
Chính sự thọ hưởng của đời nay.
Theo Kinh Nhân Quả hỏi đời sau.
Chính sự gây nhân của kiếp này,
Nếu như nhân quả không cảm ứng,
Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?
Người nào tin sâu kinh Nhân Quả.
Đồng sinh Tây phương cõi Cực Lạc.
Nhân quả ba đời nói không hết.
Thiên long chẳng bỏ ý người lành.
Nên ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn,
Nhân tu tuy một, hưởng muôn ngàn.
Gởi kho bền chắc không hư mất, (5)
Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng.
Muốn biết nhân đời trước,
Xem sự hưởng đời nay,
Muốn biết quả đời sau,
Xem việc làm kiếp này.

tin tức nổi bật

Giấy Xuyến Chi ( xuyến chỉ)
Tên thường gọi: Giấy Bán Sinh Thục - Thường dùng Viết Thư Pháp và Vẽ Tranh Thủy Mặc Ý Bút. Loại này loang vừa phải. Vẽ màu nước cũng nên dùng thử loại này. ⛳️ Tên thường gọi: Giấy Sinh Chỉ - Thường dùng Vẽ Tranh Ý Bút. Loại này loang rất tốt, hút mực rất nhanh. ⛳️ Tên thường gọi: Giấy Thục Chỉ - Thục Xuyến - Thường dùng Vẽ Tranh Công bút. Loại giấy này không hút mực.
Tên thường gọi: Giấy Bán Sinh Thục - Thường dùng Viết Thư Pháp và Vẽ Tranh Th
Hướng dẫn làm 1 con diều sáo chính gốc việt nam quá dễ và không tốn 1 xu nào.
Ngô Duy - Thư Pháp Việt nhận viết thư pháp cho quý khách hàng làm quà tặng , tran
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM DẤU THƯ PHÁP, CHỮ HÁN, CHỮ TRIỆN CHO MÌNH.
10 LỢI ÍCH TUYỆT VỜI CỦA VIỆC THỰC HÀNH THƯ PHÁP
Khi bạn mua một cây bút sau khi lau keo, nhúng bút vào trong nước và lắc mạnh. Nế
Thư pháp Việt Nam (Tổng quan Thư pháp Việt Nam)
Trước đây, có một người thanh niên vô cùng chăm chỉ, so với những người bên
Nhất nhất thái hòa chân phú quý Mãn môn xuân sắc thị vinh huê. (M
Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn
Trong 5 năm nghiên cứu về những người giàu ở Mỹ, tác giả, diễn giả người M
Cuộc sống là những chuỗi lựa chọn, nhiều lúc chúng ta đi trên một con đường
Chắc nhiều người suy nghĩ cúi xuống và hạ mình chỉ dành cho những ai thích nị
Có những điều chúng ta phải dành cả nửa đời người để nghiệm ra đó là nh
Có những điều chúng ta phải dành cả nửa đời người để nghiệm ra đó là nh
Ban mới học thư pháo chưa có kinh nghiệm sử dụng bút lông Trên đây là thông t
Du khách Ba Lan thích thú với bánh tét và thư pháp Tết Việt Thư Pháp Việt đư
Trải qua những bước thăng trầm Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu An nhiên gi
Chuyển tiếng hải triều lòng tỉnh mộng Đem thơ tịnh thủy rửa bụi trần Vi
Điều khiến người giàu khác biệt so với hầu hết chúng ta không chỉ ở những
Sự chuyên tâm, tập trung và kiên trì sẽ mang lại cho bạn những chiến thắng trê
Một ngày nọ có con lừa của một người nông dân bị ngã xuống đáy giếng
1) Môn đa khách đáo thiên tài đáo Gia hữu nhân lai vạn vật lai Lược dịch : C
Album Thiếu Nữ Áo Yếm Bên Hoa Sen – Ý tưởng mới cho Tranh Sơn Dầu
Những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp nhìn từ góc độ nghệ thuật của Lý Quang B
Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc Đời vui, sức khoẻ, tết an khang
Tâm an vạn sự an Tâm bình thế giới bình.
Thư pháp độc bản " Sáng mãi tên Người " - NXB Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
Muốn biết nhân đời trước, Xem sự hưởng đời nay, Muốn biết quả đời sau,
1. Không từ mọi gian nan cực khổ -> Vì cần kiệm mà giàu
. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,đêm qua sân trước một cành mai 2 . Xuân an kh
ôi có rất nhiều câu nói tâm đắc, nhưng có 1 câu nói mà tôi nghĩ rằng nó chính
Lời Cha dặn dị 188.Mai con lớn, con phải sống một cuộc đời đáng sống Ngẩn
Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì a
Một cậu bé hỏi một người đàn ông lớn tuổi: “Thưa ông, cháu muốn ông chỉ
“Thật điên rồ” là câu cửa miệng của nhiều người khi nghe nói về những ý
Khi hiểu được sự khác nhau giữa Tài sản và Tiêu sảnlà bạn đã đang giàu lên
Carnegie ra đời khôngcó bà đỡ do nhà quá nghèo. Lần đầu đi làm thuê, ông đư
Thêm vào thư viện làm giàu một bài viết mà cho là khá hay. Nếu bạn quan tâm đ
Tình cờ tôi đọc được một cuốn sách cực hay nói về những bài học để tr
Khen rằng nét bút đã tinh/ So vào với thiếp Lan Đình nào thua”. Tại sao Nguyễn D
Cuộc đời là cõi vô thường, mọi chuyện đến và đi như một vòng luân hồi. Kh
Giông bão đời người chẳng chừa bất cứ ai, những nỗi đau hiển hiện trong đ
- GIEO MỘT TƯ TƯỞNG GẶT MỘT THÓI QUEN - GIEO MỘT THÓI QUEN GẶT MỘT CÁ TÁNH - G
Hoa xuân nở rộ đầy cành Tình chia đôi ngả cho mình tương tư Sáng soi gương l
Giác Ngộ - Đại Phú (Maha Dhana) tái sanh tại thành Ba-la-nại trong một gia đình c
“Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có
Im lặng không có nghĩa là không nói gì! Im lặng có nghĩa là tôi đang cần một kho
Bạn nghĩ như thế nào là một cách sống dũng cảm? Bản thân bạn có đang sống d
Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn l
Gieo suy nghĩ, bạn sẽ gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt tính cách. Và gieo tính cách, b
Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở cơ quan mìn
Khi thành người lớn, chúng ta có bao nhiêu chuyện để chú ý, lo toan… Với cuộc
Khi tớ chuẩn bị đi ngủ, biết giờ đó nên bạn nhắn: "Chúc ấy ngủ ngon và có
Bạn thân mến! Trước khi viết những dòng chữ nhỏ này để tâm sự và sẻ chia
Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết.
Giác Ngộ - Thế giới mà chúng ta đang sống luôn bất an, bất toàn và tạm bợ mà
Giác Ngộ - Chúng ta cứ ngỡ rằng vào Niết bàn là vào một cảnh giới rực rỡ,
Giác Ngộ - Ai muốn làm hại người khác là người đó đang chịu ảnh hưởng bở
Giác Ngộ - Thoạt nghe chủ đề này, một số người có cảm giác như gần đời h
Giác Ngộ - Nói tới chuyện Nhân quả, một số người khinh thị, cho đó là lạc
Giác Ngộ - Trong đời sống hàng ngày, chúng ta ít khi nhìn lại chính mình, để th
Hơn 300 sinh viên (SV), bạn trẻ ở TP.HCM, Bình Dương… đã h&acir
Giác Ngộ - Tết đi qua, nhưng không khí xuân, trời miền Nam se se lạnh, hoa lá tr
"Mẹ yêu của con... Khi con có mặt trên cõi đời này, con hiểu đó là niềm hạnh
Giác Ngộ - Nếu như có thời gian, thì bạn nên đi đâu đó, lang thang qua những mi
Giác Ngộ - Có thể khẳng định rằng bên cạnh nhiều bạn trẻ sống có trách nhi
Thôi, đừng than van nữa, hãy thử nhìn lại mình một lần nữa xem, bạn đã may m
Giác Ngộ - Dưới triền sông Thu, thuộc xã Thanh Quýt (Điện Bàn, Quảng Nam) những
Giác Ngộ - Cách đây vài tuần có dịp đi nghe chị Tôn Nữ Hỷ Khương đọc bài t

VIDEO CLIP

0903 366 318
Back to Top