385615BED686DFAB9F2AED8C246FB620

Nẹp thư pháp, ống sáo, nẹp tranh 20-30cm