385615BED686DFAB9F2AED8C246FB620

Thư pháp liễng Chữ Thành Công

Thư pháp liễng Chữ Thành Công

100.000 đ

Kích thước: 25*80

Thư pháp liễn Chữ Thành Công

 Kích Thước: 27x79cm, giấy Ganh.

Thư pháp liễn Chữ Thành Công

Kích Thước: 27x79cm, giấy Ganh.

Thư pháp Thành Công, chữ thư pháp liễn thành công, bản lỉnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hoà đức độ tạo thành công.
Câu thơ về thành công bằng thư pháp làm quà tặng ý nghĩa cho mọi người.