385615BED686DFAB9F2AED8C246FB620

Mành lụa thư pháp, trục biểu